okres wypowiedzenia
Prawo i podatki

Jak rozstać się ze swoim pracodawcą?

Chyba każdy z nas, kto jest aktywny zawodowo w pewnym momencie swojej kariery stanie przed koniecznością złożenia wypowiedzenia u dotychczasowego pracodawcy. Jakie są terminy, na co zwrócić uwagę i o czym należy pamiętać przy składaniu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę.

Wypowiedzenie – ustnie czy pisemnie?

Wcześniejsze rozwiązanie łączącej pracodawcę i pracownika umowy o pracę wymaga pisemnej formy. Należy pamiętać, że wypowiedzenie uważa się za skuteczne w momencie gdy zostanie ono doręczone do rąk własnych właściwej osobie. Jeśli zdecydujemy się wysłać je pocztą należy to zrobić listem poleconym. Wówczas mamy pewność, że wypowiedzenie jest uznane jako doręczone i skuteczne, bez względu na to, czy korespondencja została odebrana.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

To forma stosowana bardzo często ze względu na wygodę zarówno pracownika jak i pracodawcy. Jest to zgodne oświadczenie obu stron w którym ustalają rozwiązanie umowy o pracę w terminie ustalonym przez siebie. Nie podlega ono żadnym ograniczeniom prawnym, poza koniecznością wyrażenia zgody przez obie strony na zakończenie współpracy.

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia..

Gdy decydujemy się na zakończenie współpracy z danym pracodawcą z zachowaniem okresu wypowiedzenia, należy pamiętać, że zakończenie stosunku pracy będzie miało miejsce nie w momencie złożenia oświadczenia woli, ale po upływie określonego czasu. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę, bez względu na to, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony, są następujące:

– 2 tygodnie w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,

– 1 miesiąc w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 3 lata.

O czym należy pamiętać?

Oprócz długości okresów wypowiedzenia umowy o pracę należy też znać zasady ich obliczania. W przypadku okresów wypowiedzenia liczonych w tygodniach przyjmuje się, że tydzień obejmuje 7 dni kalendarzowych, liczonych od niedzieli. Czyli jeśli złożymy wypowiedzenie w poniedziałek, będzie ono liczone dopiero od niedzieli tego samego tygodnia. Gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje miesiąc albo jego wielokrotność przyjmuje się, że wynosi on pełną liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca. Oznacza to, że na przykład miesięczne wypowiedzenie złożone 15 lutego zakończy się dopiero w dniu 31 marca.

Obowiązkiem pracodawcy po zakończonym stosunku pracy jest dostarczenie świadectwa pracy w terminie maksymalnie 7 dni od ostatniego dnia trwania umowy o pracę.

Składając wypowiedzenie, zarówno za porozumieniem stron jak i z zachowaniem przewidzianego w kodeksie pracy okresu wypowiedzenia należy pamiętać, że ewentualny zasiłek z Urzędu Pracy otrzymamy dopiero po 91 dniach karencji.

Dodaj komentarz