aneks do umowy najmu
Firmy i usługi

Jak powinien wyglądać poprawnie sformułowany aneks do umowy najmu?

Każda umowa opatrzona jest jakimś terminem, bez względu na to czy jest to określony, długi czas najmu, czy też czas nieokreślony z odpowiednim okresem wypowiedzenia. W związku z tym pozostaje pytanie: co robić, gdy nasza umowa się kończy? Co w sytuacji, kiedy chcemy przedłużyć umowę na takich samych warunkach? A co, kiedy chcemy je zmienić w trakcie trwania umowy? Na ratunek przychodzi nam dokument – aneks do umowy najmu. Za pomocą aneksu możemy przedłużyć naszą umowę, a także zanotować zmiany w ogólnych jej warunkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy podpisywać od nowa wielostronicowych, skomplikowanych umów.

Kiedy warto spisać aneks do umowy najmu?

W trakcie trwania długoterminowej umowy najmu mogą nastąpić różnego rodzaju okoliczności, które będą wymagały drobnych lub większych zmian w umowie. Aby nie tworzyć jej od nowa można sporządzić aneks do umowy najmu, który wskaże, które paragrafy umowy ulegają zmianom i będzie ukazywał ich pierwotne oraz zmienione brzmienie.

Jakie parametry umowy najczęściej ulegają zmianie? Oczywiście najczęstszym powodem zapisywania różnego rodzaju aneksów są zmiany w opłatach oraz czynszu. Zdecydowanie częściej występują one na korzyść wynajmującego, czyli chodzi o podwyżki czynszowe. Mają one miejsce zazwyczaj na początku roku, gdy obliczony zostaje współczynnik rewaloryzacji w danym roku. To właśnie o ten współczynnik zmienia się miesięczna wysokość opłat.

Innym powodem, dla którego ceny najmu się zmieniają może być nacisk rynku, który bardzo dynamicznie się zmienia. Rynek nieruchomości regularnie przechodzi różnego rodzaju przemiany, a ze względu na coraz wyższy standard budowli oraz wykończeń oraz wzrastający koszt materiałów, ceny mieszkań oraz opłat czynszowych są coraz wyższe.

Kiedy istnieje możliwość stworzenia aneksu do umowy najmu?

Należy pamiętać, że nie zawsze można spisać aneks do umowy najmu. Aby można było w ten sposób ułatwić i skrócić procedury zmiany warunków umowy, strony oraz przedmiot umowy muszą pozostać takie samej jak w pierwotnym egzemplarzu. Nie możemy spisać aneksu do umowy z poprzednim najemcą, jeżeli aktualny płatnik czynszu się zmienia.

Oczywistym jest, że wszystkie zmiany paragrafów umowy muszą być zgodne z prawem lokatorskim oraz własnościowym. Aneks do umowy najmu będzie ważny tylko wtedy, jeżeli zostanie sporządzony w takiej samej formie jak główna umowa pomiędzy stronami. Oznacza to, że jeżeli spisaliśmy umowę w formie pisemnej, również aneks do niej musi zostać spisany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez obie strony.

Wyjątek stanowią akty notarialne oraz umowy spisane z koniecznością podpisania przez notariusza. W takim przypadku pod aneksem również musi złożyć podpis notariusz.

Aneks nie musi tylko zmieniać warunków umowy. Może je również uzupełniać o nowe warunki i założenia, jeżeli uznamy, że w pierwotnym zapisie czegoś brakuje lub coś jest nie do końca jasne. Taki aneks uzupełniający może niejednokrotnie uratować nas przed niejasnymi sytuacjami i ich konsekwencjami.

Aneks do umowy najmu może również pełnić funkcje uaktualnienia obecnej umowy. Prawo dość często się zmienia i pewne warunki umowy mogą po pewnym czasie stracić ważność. Wówczas należy je zmienić na takie, aby były zgodne z obowiązującymi kodeksami prawnymi. Taki dokument pozwala również wyeliminować błędy, jeżeli takowe zaistniały w głównej umowie.

Jakie dane są niezbędne do sporządzenia aneksu do umowy najmu?

Aneks do umowy najmu wymaga od stron podania swoich najważniejszych danych osobowych. Jest to na pewno imię, nazwisko i adres każdej ze stron, numery PESEL oraz numery i serie dowodów osobistych, którymi się aktualnie posługują. Musi w nim zostać również zawarta data, z jaką aneks wchodzi w życie oraz informacja o otrzymaniu go przez obie strony w takiej samej wersji.

Istotnym elementem dokumentu jest również podanie daty i miejsca, w jakich zostały sporządzone. Ostatecznie aneks jako nieodłączna część umowy powinien zostać do niej dołączony i razem z nią występować w formie jednego dokumentu.

Dodaj komentarz